Informacja
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację na ich używanie.

432 FLAKPAZER IV

Nowy

Niniejsze opracowanie omawia tylko pojazdy na podwoziu czo³gów średnich PzKpfw IV Sd Kfz 161/1, Sd Kfz 161/2.

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

35,00 PLN

Szybki rozwój lotnictwa wojsko-wego w okresie miêdzywojennym, a póŸniej w dniach wojny spowodowa³, ¿e samoloty sta³y siê niezwykle skutecznym orê¿em walki, niejednokrotnie przes¹dzaj¹cycm o powo-dzeniu, lub niepowodzeniu operacji wojsk l¹dowych. Lotnictwo dokonywa³o ataków na zgrupowania pie-choty, wojsk pancernych i zmotoryzowanych, wêz³y komunikacyjne, drogi zaopatrzenia. W tym czasie w ramach lotnictwa dzia³aj¹cego na korzyœæ wojsk l¹dowych wykszta³ci³o siê lotnictwo szturmowe i myœliwsko-bombowe operuj¹ce g³ównie z niskich pu³apów i wyspecjalizowane w walce z broni¹ pancern¹ i kolumnami wojsk pancernych i zmotoryzo-wanych. W tej sytuacji powsta³a pilna potrzeba stworzenia skutecznej os³o-ny przeciwlotniczej walcz¹cych wojsk, która by³aby w stanie w ramach szybko zmieniaj¹cej siê sytuacji bojowej na polu walki, stale towarzyszyæ wojskom pancernym i zmotoryzowanym. Nie nadawa³a siê do tych celów tradycyjna holowana artyleria przeciwlotnicza, której mo¿liwoœci szybkiego wejœcia do akcji by³y mocno ograniczone koniecznoœci¹ zajêcia pozycji bojo-wej i przygotowania armaty do prowadzenia ognia. Z powodu braku opancerzenia armaty przeciwlotnicze by³y podatne na zniszczenie. Dlatego te¿ szybko sztabowcy i konstruktorzy doszli do wniosku, ¿e jedynym skutecznym rozwi¹zaniem bêd¹ opancerzone, samobie¿ne armaty przeciwlotnicze montowane na podwoziach g¹sienicowych i pó³g¹sieni-cowych, które mog³yby w marszu towarzyszyæ zgrupowaniom zmotoryzowanym i pancernym. Konstrukcje tego typu powsta³y nie tylko w Niemczech, ale tak¿e we W³oszech, USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. Jedynie ZSRS nie wprowadzi³ tego typu uzbrojenia. Sta³o siê to dopiero po wojnie, gdy potencjalnym prze-ciwnikiem sta³o siê potężne lotnictwo USA. Niniejsze opracowanie omawia tylko pojazdy na podwoziu czo³gów średnich PzKpfw IV Sd Kfz 161/1, Sd Kfz 161/2.

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

432 FLAKPAZER IV

432 FLAKPAZER IV

Niniejsze opracowanie omawia tylko pojazdy na podwoziu czo³gów średnich PzKpfw IV Sd Kfz 161/1, Sd Kfz 161/2.

30 Inne produkty w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: