Informacja
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację na ich używanie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MILITARIA.NET.PL

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Sklep internetowy militaria.net.pl, działający pod adresem http://www.militaria.net.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Militaria, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a m 65, 00-444 Warszawa, NIP 527-015-19-35, REGON 002165900, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej nr 238541 m.st. Warszawy z dnia 1.09.1990 r. Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: militaria.net.pl; telefonicznie: 22-845-14-27; pisemnie na adres: skr. pocztowa 106 01-233 Warszawa 42.


§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

- Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru i kosztu transportu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

- Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je Poczcie Polskiej realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Pomoc;

- E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

- Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

- Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 
- Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 
- Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego każdemu Klientowi Sklepu, polegający w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania wyboru i zakupu jednego lub wielu Towarów, wyświetleniu podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (z wliczonymi kosztami wysyłki);

- Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

- PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF; EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do pu…dŮ& ~AEŚ}X@xFONT>DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

- Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępnego w Sklepie Internetowym;

- Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Wydawnictwo Militaria na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

- Promocje - szczególne warunki sprzedaży, dotyczące specjalnej oferty Sklepu, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

- Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  
- Sklep - platforma sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://militaria.net.pl; Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Towarami, w tym z cenami i dostępnością oraz zawarcie Umowy Sprzedaży. W tym celu Wydawnictwo Militaria udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie.
 

- Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;


- Sprzedawca/Spółka - Wydawnictwo Militaria, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a m 65, 00-444 Warszawa, NIP 527-015-19-35, REGON 002165900, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej nr 238541 m.st. Warszawy z dnia 1.09.1990 r. Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: militaria.net.pl; telefonicznie: 22-845-14-27; pisemnie na adres: skr. pocztowa 106 01-233 Warszawa 42.

- Towar - rzecz sprzedawana (książka z numerem ISBN) przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 
 - Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane odpowiednio przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 
- Treści Cyfrowe – treści (w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827) wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej nie zapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
 
- Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
 
- Umowa Sprzedaży - dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny z wliczonymi kosztami wysyłki. Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 ze zmianami) i Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży, postanowienia Regulaminu (w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Klienta Klauzule stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

- Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 
- Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

- Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Wydawnictwa Militaria na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym), określająca szczegóły oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych , Zamówienia złożonego przez danego Klient, w szczególności Towaru, miejsce jego odbioru lub dostawy Towaru oraz formę płatności;

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.militaria.net.pl.

  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe http://www.militaria.net.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (z wyjątkiem określonych w Regulaminie przerw konserwacyjnych w wymiarze 48 h w ciągu miesiąca). Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych Wymagań Technicznych:

  3. Minimalne wymagania sprzętowe:

 1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

 2. Pamięć operacyjna: 512MB

 3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

 4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

 5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

 6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s


4. Minimalne wymagania oprogramowania:

 1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile

 2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

 3. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, Java Script i Cookiem,

 4. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do realizacji Zamówienia. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony militaria.net.pl.

   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

   4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.  1. Zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

  1. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie

  2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3. PRAWA AUTORSKIE

   1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Sprzedawcę, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

    2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie. Sprzedawca udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY


1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
b. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
c. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
e. bieżącej aktualizacji statusu złożonego Zamówienia.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

4. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.

5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.

6. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta.

  1. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klientowi specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

  2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych Towarów,

    1. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych Towarów oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

    2. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

  1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT.

  2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 10 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.

  3. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 10 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; anulowanie całości zamówienia.

  4. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sprzedawca zwróci należność zgodnie z procedurą.

  5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

  6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sprzedawcy.

§ 4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Sklep Internetowy Militaria.net.pl nie wymaga od Klienta rejestracji konta ani podawania danych osobowych w celu zapoznania się z ofertą Wydawnictwa. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się średnio jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 2. Informacja o dostępności Towaru wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.

 3. Klient może w każdej chwili w trakcie zapoznawania się z ofertą „włożyć” do wirtualnego Koszyka wybraną książkę przy pomocy aktywnego guzika „ZAMAWIAM”.

 4. Pozycje Sprzedającego, przy których brak jest aktywnego guzika „ZAMAWIAM” są wyczerpane, o czym informuje komunikat ,,NAKŁAD WYCZERPANY”. Wydawnictwo podaje informacje o wszystkich swoich tytułach, w tym wyczerpanych, tylko w celach bibliofilskich i marketingowych.

 5. W chwili kliknięcia guzika „ZAMAWIAM” do wirtualnego koszyka Klienta zostaje dopisana jedna sztuka wybranej książki, modyfikację ilości wybranych egz. można przeprowadzić w zakładce „TWOJE ZAMÓWIENIE”

 6. W chwili kliknięcia guzika „ZAMAWIAM” zostaje stworzony plik cookie zawierający wirtualny koszyk Klienta. Plik ten powstaje na komputerze Klienta, który musi w tym celu mieć włączoną obsługę cookies.

 7. W celu zakończenia procesu zamawiania towaru należy przejść do zakładki „TWOJE ZAMÓWIENIE” gdzie podane zostaną ilości zamówionych książek z wliczonym kosztem wysyłki. W tej zakładce również widoczne są promocje naliczone użytkownikowi przez Wydawnictwo. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nie naliczania automatycznie w drodze elektronicznej promocji krótkoterminowych, które zostają odliczone w czasie obliczania kwoty pobrania podczas przygotowywania wysyłki zamówionych Towarów. Informacja o sposobie naliczania danej promocji jest każdorazowo podawana na stronie głównej.

 8. Klient po złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania miejsca odbioru, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

 9. W zakładce „TWOJE ZAMÓWIENIE” Klient ma możliwość skasowania swojego zamówienia, skasowania swoich danych osobowych lub wysłania swojego zamówienia do realizacji.

 10. Naciśnięcie guzika „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” przenosi Klienta do zakładki „PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA”, w której Klient ma możliwość wyboru rodzaju płatności. Ze względów bezpieczeństwa do Klienta, który dotarł do zakładki „PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA” zostanie automatycznie wysłany e-mail z zawartością jego zamówienia wraz z unikalnym numerem zamówienia generowanym tylko w sklepie i widocznym tylko dla Klienta.

 11. Wybór płatności karta kredytową przenosi Klienta do automatycznego terminala obsługi kart kredytowych prowadzonego przez firmę e-Card, Gdańsk ul. Arkońska 11. Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie, przerwy konserwacyjne lub nie poprawne działanie terminala e-Card.

 12. Dokonanie prawidłowej płatności kartą lub wybranie płatności za pobraniem powoduje akceptację zamówienia przez Wydawnictwo i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, o czym Klient jest informowany na automatycznie pojawiającej się stronie ,,POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”. Klient otrzymuje w tym momencie automatycznie wygenerowany e-mail zawierający wszystkie szczegóły dotyczące złożonego przez niego zamówienia. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość następuje w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 5. ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
  a. wybiera miejsce odbioru;
  b. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
  c. wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru na adres wskazany przez Użytkownika;
  d. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych, jako dostępne w Sklepie Internetowym;
  e. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru, Dostawy Towaru, danych oraz Cenę Towaru oraz formę płatności;
  f. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz ewentualnie Klauzul/Klauzuli;
  g. Zaznacza opcję „Zamawiam”.

 2. Zamówienie może obejmować Towary dostarczane na adres wskazany przez Klienta. Wszelkie koszta związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Klienta przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku.

 3. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

 4. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 6. W terminie czternastu (14) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Klient może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub listownie na adres Wydawnictwa) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

 7. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Klienta miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, podany przez Klienta, wysyłając do Klienta Potwierdzenie Zamówienia.

 8. Treść Regulaminu. Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności znajduje się w Sklepie Internetowym. W przypadku Klientów, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jak również Polityki Prywatności i Klauzul Sprzedawca zdecydowanie zaleca, aby Klient każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku lub zapisu cyfrowego) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia danej Umowy Sprzedaży.

 9. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie Koszyk zamówień). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Koszyk zamówień” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.

 11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary Poczcie Polskiej i wynosi 2 dni robocze (Dzień Roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

§ 6. Zmiany w zamówieniach.

   1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Wydawnictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

   2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W realizacji”.

   3. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po poprawnym zweryfikowaniu danych Klienta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz kontaktu znajdujący się na stronach Pomocy.

   4. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w par. 6 ust. 1 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

§ 7. Ceny towarów.

   1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

   2. Koszt dostawy jest wliczony w uwidocznioną cenę Towaru.

   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

   4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

  1. Koszt dostawy jest wliczony w uwidocznioną cenę Towaru. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   2. odbiór osobisty w magazynie wydawnictwa, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w tym przypadku Cena zostanie pomniejszona o koszt dostawy ujęty z cenie Towaru;

  2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

  3. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

  4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

  5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania i Towaru dokonane w obecności pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§ 8. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

   1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

płatność przy odbiorze (za pobraniem), realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia

karta płatnicza w systemie płatności elektronicznych e-Card z siedzibą 80-387 Gdańsk ul. Arkońska 11, akceptowanych przez Sprzedawcę (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili zapłaty za zamówienie). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznej e-Card z siedzibą 80-387 Gdańsk ul. Arkońska 11 akceptowanych przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

§ 9. Odstąpienie od umowy zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i może skorzystać z formularza (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Wydawnictwo Militaria 01-233 Warszawa 42 skr. pocztowa 106 oraz dokonać zwrotu towaru do Sprzedawcy.

2. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: militaria.net.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Wydawnictwo Militaria skr. pocztowa 106 01-233 Warszawa 42. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  1. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Poczta Polska.

   5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  2. Konsument może odmówić przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym za pobraniem nie ponosząc kosztów.

  3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów Zamówienia jest dostarczenie zamówionego Towaru (książek) w stanie nie wskazującym na ich użycie do siedziby Wydawnictwa. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   a. W przypadku otrzymania przesyłki pocztowej zawierającej książki Sprzedawca potwierdzi pocztą elektroniczną Konsumentowi otrzymanie książek.
   b. Sprzedawca może odmówić rozwiązania umowy sprzedaży w przypadku stwierdzenia używania książek mającego znamiona utrwalenia ich treści przy pomocy środków elektronicznych lub kopiowania przy pomocy kserokopii.
   c. W przypadku 9.7.b. Wydawnictwo niezwłocznie poinformuje Konsumenta o niemożliwości przyjęcia zwrotu ze względu na utrwalenie treści książek, jednocześnie Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi formę odbioru książek.

  4. Zwrot kosztów zakupu Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki pocztowej poniesionych przez Sprzedawcę ani kosztów poniesionych przez Konsumenta w przypadku zajścia okoliczności wyłączających z pkt. 9.7.b.

  5. Zwrotowi podlega sumaryczna wartość książek wg cen podanych na stronie internetowej w dniu zakupu.

  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  7. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta bankowego.

  9. Sprzedający sporządza protokół odstąpienia od umowy zakupu przez Konsumenta zawierający wyszczególnienie zwróconego Towaru oraz kwotę zwrotu środków pieniężnych i sposób ich zwrotu. Protokół ten jest podpisywany przez Konsumenta w przypadku osobistego stawiennictwa lub wysyłany pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru przesyłki w przypadku zwrotu za pomocą poczty.

  10. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Militaria 01-233 Warszawa 42 skr. pocztowa 106. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) z krótkim opisem reklamacji. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  11. Towary objęte są gwarancją producenta. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do producenta, czyli Sprzedającego.

  12. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą.

  13. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 10. Zwrot należności Klientowi

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumentadŮ& ~AEŚ}ś@wĘnia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. W przypadku braku danych o numerze rachunku bankowego Klienta należność zwrotu zostanie przekazana na adres Klienta podany z Zamówieniu. Dyspozycja przekazywana jest do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza (zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składająceg˝…dŮ& ~AEŚ}–@wĐzypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta bankowego.§ 11. Zasady sprzedaży plików elektronicznych.

1. Zamówienie obejmujące e-booki nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie, tworząc oddzielny koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego e-booka.

2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku& ~AEŚ}@wÎNT>

3. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

  1. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa/płatnicza.

  2. Wszystkie ceny e-booków zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT.

  3. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka. Pobranie e-booka może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w Regulaminie.

  4. Do informacji, o której mowa w pkt. 6 wyżej, zostanie dołączona paragon lub faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie, Sklep wyśle paragon lub fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

  5. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do zakupu w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

  6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy).

  7. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

  8. Zasady korzystania z e-booków: zakup upoważnia do korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,

  9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

  10. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

pobrany e-book jest uszkodzony,

pobrany e-book nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)

pobrany e-book nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, wybierając temat "reklamacje plików elektronicznych" oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 12. Inne prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania w sposób nie zakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,

b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,

c. korzystania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3. Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
a. naruszał Regulamin,
b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających…dŮ& ~AEŚ} @wĆBR>c. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Wydawnictwa, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. Dane osobowe.

    1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

    2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

    3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

    4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

    5. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.

    6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

    7. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedajacego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.  1. Postanowienia końcowe.

Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.militaria.net.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
-  decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
-  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy.

21